Όροι συμμετοχής Διαγωνισμού

  1. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με θέμα: Διαγωνισμός Σύνθεσης Ηλεκτροακουστικής – Ηλεκτρονικής Μουσικής “Μιχάλης Αδάμης”
  2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ adamiscompetition.gr

Χρησιμοποιώντας το adamiscompetition.gr (“Ιστοσελίδα”), συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε τμήματα των Όρων μονομερώς οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ενημέρωση. Πρέπει να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης περιοδικά για όποιες τυχόν αλλαγές. Αν κάνουμε κάποια τροποποίηση, η οποία σας επηρεάζει σημαντικά, θα σας ειδοποιήσουμε, ενημερώνοντάς σας σαφώς για την τροποποίηση.

Οι Όροι Χρήσης που είναι δημοσιευμένοι στην παρούσα ιστοσελίδα κατά τη στιγμή που τη χρησιμοποιείτε, θα εφαρμόζονται. Αν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα αφότου δημοσιεύσουμε κάποιες αλλαγές, συμφωνείτε με τις αλλαγές αυτές, ανεξαρτήτως αν τις έχετε διαβάσει ή όχι. Αν δε συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε το adamiscompetition.gr.

Η Ένωσις Ελλήνων Μουσουργών (ΕΕΜ) παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να καταθέσουν τα έργα τους για τον διαγωνισμό με θέμα Διαγωνισμός Σύνθεσης Ηλεκτροακουστικής – Ηλεκτρονικής Μουσικής “Μιχάλης Αδάμης”.

  1. Εξειδικευμένοι Όροι για τον Διαγωνισμό

με θέμα Διαγωνισμός Σύνθεσης Ηλεκτροακουστικής – Ηλεκτρονικής Μουσικής “Μιχάλης Αδάμης”

1.1 Ανακοίνωση Διαγωνισμού

Η Ένωσις Ελλήνων Μουσουργών προκηρύσσει  Διαγωνισμό Σύνθεσης με θέμα Διαγωνισμός Σύνθεσης Ηλεκτροακουστικής – Ηλεκτρονικής Μουσικής “Μιχάλης Αδάμης”.

Α) Ηλεκτροακουστική μουσική
Β) Ηλεκτρονική μουσική

1.2 Σύνθεση Επιτροπής Αξιολόγησης

Η Επιτροπή θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό.

1.3 Βραβεία

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει οποιοδήποτε από τα βραβεία, εάν η πλειοψηφία θεωρήσει ότι τα υποβληθέντα έργα δεν ανταποκρίνονται σε υψηλά κριτήρια ποιότητας. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απονείμει κατά την κρίση της μία ή περισσότερες τιμητικές διακρίσεις.

Για κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν μόνο τα ονόματα των νικητών και όσων έλαβαν τιμητική διάκριση.

1.4 Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν συνθέτες που είναι ελληνικής και κυπριακής καταγωγής, ή κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια. Οι συνθέτες μπορούν να κατοικούν οπουδήποτε στον κόσμο, ενώ δεν υφίστανται τέλος συμμετοχής.

1.5 Επιλεξιμότητα Έργων

  • Τα υποψήφια έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και να μην έχει προηγηθεί δημόσια εκτέλεση ή ραδιοφωνική μετάδοση (ολόκληρου ή μέρους του έργου), πριν από την ανακοίνωση του βραβείου. Έργα που έχουν βραβευθεί σε άλλον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτά. Η σχετική βεβαίωση περιλαμβάνεται στο έντυπο συμμετοχής.
  • Η διάρκεια των έργων ορίζεται στους όρους στον ιστότοπο του διαγωνισμού. Η διάρκεια του έργου πρέπει να αναγράφεται στον αρχή της παρτιτούρας.
  • Η υποβολή των έργων πρέπει να είναι ανώνυμη. Κανένα όνομα ή διακριτικό στοιχείο του συνθέτη που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητά του δεν πρέπει να εμφανίζεται πάνω στην παρτιτούρα. To αρχείο υποβολής θα πρέπει να είναι ευανάγνωστ0, σε ενιαία ψηφιακή μορφή (pdf), και στην οποία, εκτός από τον τίτλο πρέπει να αναγράφεται μόνον ένας εξαψήφιος κωδικός που επιλέγεται από την/τον συμμετέχοντα.
  • Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο ένα έργο. Συλλογικά έργα (από περισσότερους συνθέτες), θα θεωρηθούν ως μία υπoψηφιότητα. Στην περίπτωση συλλογικής υποψηφιότητας, κανείς από τους εμπλεκόμενους συνθέτες δεν μπορεί να υποβάλει ανεξάρτητα δεύτερο έργο. Εάν ένα έργο συλλογικό βραβευθεί, θα πρέπει να έχει υποδειχθεί εκ των προτέρων ένας εκ των συνθετών, ο οποίος θα παραλάβει το βραβείο και το χρηματικό ποσό θα μοιραστεί στους νικητές.

Μη τήρηση των παραπάνω όρων θα επιφέρει τον αποκλεισμό του έργου από τη διαγωνιστική διαδικασία.

1.6 Υποβολή Αίτησης στην Πλατφόρμα

Κατά τη διαδικασία της αίτησης θα πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο αρχείο μορφής pdf και αποκλειστικά στην πλατφόρμα: α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (150 λέξεις) γ) Σύντομο σημείωμα για το έργο (250 λέξεις), δ) Συμπληρωμένη η Επίσημη Αίτηση Συμμετοχής του Διαγωνισμού: “ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΜΗΣ”, η οποία θα περιλαμβάνει και υπεύθυνη δήλωση του συνθέτη ότι το υποβληθέν έργο είναι αυθεντικό και δεν έχει βραβευθεί σε άλλον διαγωνισμό. Το έντυπο της συμμετοχής θα διατίθεται στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

1.7 Προθεσμία Υποβολής

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής θα καταστεί ενεργή στην Ιστοσελίδα. Τα υποψήφια έργα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού έως την ημερομηνία που ανακοινώνεται στο ιστότοπο του διαγωνισμού. Μετά την παραπάνω ημερομηνία δε θα γίνεται δεκτή καμία υποβολή.

1.8 Δεσμεύσεις υποψηφίων

Ο / οι υποψήφιος/οι δεσμεύονται πως στην περίπτωση που το έργο βραβευθεί, σε οποιαδήποτε μελλοντική δημόσια εκτέλεση, έκδοση ή ηχογράφηση, το έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από τον τίτλο: “Α’ ή Β’ Βραβείο του Διαγωνισμού “ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΜΗΣ”. Ο/οι υποψήφιος/οι με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.

1.9 Δήλωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών διασφαλίζει την προστασία των έργων που θα υποβληθούν, καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των δημιουργών τους, χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα και πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας.

Οι υποψήφιοι δεσμεύονται να παραχωρήσουν την άδεια στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν το όνομά τους, βιογραφικά στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό, για σκοπούς προώθησης.

1.10 Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Κάθε βραβευμένος συνθέτης / συνθέτρια, παραχωρεί νομίμως στους διοργανωτές του Διαγωνισμού το δικαίωμα εκτέλεσης, ηχογράφησης και ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής ή διαδικτυακής μετάδοσης του βραβευμένου έργου, χωρίς απαίτηση πρόσθετης αμοιβής.

1.11 Διατήρηση συνθέσεων στο αρχείο

Οι συνθέσεις και τα υποβληθέντα έργα θα διατηρούνται μέχρι το πέρας της ανακοίνωσης των βραβείων. Οι υποβληθείσες συνθέσεις και τα συνοδευτικά κείμενα δεν επιστρέφονται με κάποιον τρόπο. Σε καμία περίπτωση οι διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν έχουν την υποχρέωση να φυλάξουν τους υποβληθέντες φακέλους πέραν της 31-12-2022.

1.12 Μη διεξαγωγή Διαγωνισμού

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της μη διεξαγωγής ή παράτασης ή αναβολής του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση παράτασης ή αναβολής του Διαγωνισμού, η Επιτροπή δε θα επεξεργαστεί με οποιοδήποτε τρόπο τα ήδη υποβληθέντα έργα μέχρι την εκ νέου διεξαγωγή του. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του Διαγωνισμού, η Ένωση θα διαγράψει τα υποβληθέντα έργα από τα αρχεία της, ενημερώνοντας τους δημιουργούς των έργων σχετικά.

1.13 Αποδοχή Όρων Διαγωνισμού

Ο υποψήφιος με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.

Τέλος Όρων Διαγωνισμού

2.1 Πεδίο εφαρμογής των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα εφαρμόζονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας adamiscompetition.gr.

2.2 Γενικοί Όροι Χρήσης

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης και Όρους Διαγωνισμού σαν να είχατε υπογράψει σχετικό συμφωνητικό. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο αυτής είναι επιτρεπτή πάντα σε προσωρινή βάση. Η ΕΕΜ δικαιούται να αποκλείσει, περιορίσει, τροποποιήσει τον τρόπο πρόσβασης στην Ιστοσελίδα καθολικά ή σε υποσελίδες αυτής ανά πάσα στιγμή.

2.3 Όροι Πρόσβασης

Η ΕΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέπει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, καθολικά, ή σε υποσελίδες αυτής, μέσω διαδικασίας ασφαλούς ταυτοποίησης χρήστη.

2.4. Περιορισμός Πρόσβασης

Η ΕΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει μόνιμα ή προσωρινά οποιοδήποτε δικαιούχο χρήστη με πρόσβαση σε προστατευμένες υποσελίδες της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αν δε συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με την κείμενη νομοθεσία, συμφωνείτε ότι μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ή διαγράψουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αρχεία που συνδέονται με εσάς. Επίσης, συμφωνείτε ότι δε φέρουμε ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τη διακοπή ή ακύρωση της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα μας ή σε τμήματά της.

2.5 Δήλωση για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο στους χρήστες της υπό τους περιορισμούς της νομοθεσίας περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Η ΕΕΜ είναι δικαιούχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή έχει την άδεια των δικαιούχων να προβαίνει σε εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου, όπου αυτό απαιτείται.

2.6 Περιορισμός Ευθύνης

Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΕΕΜ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του διαδικτυακού  τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

2.7 Πολιτική Απορρήτου

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα και την ασφάλειά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

2.8 Επικοινωνία με την Ιστοσελίδα

Κάθε επικοινωνία σχετικά με την Ιστοσελίδα θα απευθύνεται στο Διαχειριστή της και θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@adamiscompetition.gr

2.9 Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Εφαρμοστέο δίκαιο για την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων είναι αποκλειστικά το Ελληνικό. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά ενώπιον των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2021