ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ –
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η Ένωσις Ελλήνων Μουσουργών
προκηρύσσει
Διαγωνισμό Σύνθεσης Έργου Ηλεκτροακουστικής – 
Ηλεκτρονικής Μουσικής

τιμώντας τη μνήμη του 

“Μιχάλη Αδάμη”

Στόχος του Διαγωνισμού
είναι να ενθαρρύνει τους συνθέτες να δημιουργήσουν νέα έργα για

Ηλεκτροακουστική – Ηλεκτρονική Μουσική

και να προωθήσει τη
Σύγχρονη Ελληνική Μουσική Δημιουργία

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής

Εθνικότητες - Όριο Ηλικίας - Τέλη συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν συνθέτες ελληνικής και κυπριακής καταγωγής από όλον τον κόσμο ανεξαρτήτως ηλικίας.
Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια.
Δεν υπάρχει τέλος συμμετοχής.

Υποβληθέντα Έργα

Τα υποψήφια έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και να μην έχει προηγηθεί δημόσια εκτέλεση ή ραδιοφωνική μετάδοση (ολόκληρου ή μέρους του έργου), πριν από την ανακοίνωση του βραβείου.
Έργα που έχουν βραβευθεί σε άλλον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτά.
Η αίτηση του συμμετέχοντος θα περιλαμβάνει τη σχετική βεβαίωση.

Η διάρκεια των έργων

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από οκτώ (8) έως δέκα (10) λεπτά.
Η διάρκεια του έργου πρέπει να αναγράφεται στο αρχείο της υποβολής.

Βραβείο

Θα απονεμηθεί  ένα (1)  βραβείο αξίας χιλίων (1000) ευρώ.
Η διάρκεια του έργου πρέπει να αναγράφεται στον αρχή της παρτιτούρας.

Υποψηφιότητα και έργο

Ο κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο ένα έργο Συλλογικά έργα (από περισσότερους συνθέτες), θα θεωρηθούν ως μία υπoψηφιότητα. Στην περίπτωση συλλογικής υποψηφιότητας, κανείς από τους εμπλεκόμενους συνθέτες δεν μπορεί να υποβάλει ανεξάρτητα δεύτερο έργο.  Εάν ένα έργο συλλογικό βραβευθεί, θα πρέπει να έχει υποδειχθεί εκ των προτέρων ένας εκ των συνθετών, ο οποίος θα παραλάβει το βραβείο, και το χρηματικό ποσό θα μοιραστεί στους νικητές.

Ευανάγνωστο και Ανώνυμο

Η υποβολή των έργων πρέπει να είναι ανώνυμη. Το πραγματικό όνομα του συνθέτη δεν πρέπει να εμφανίζεται. Το επισυναπτόμενο αρχείο pdf θα αναγράφει: α) τον τίτλο β) έναν εξαψήφιο κωδικό, επιλογής του υποψηφίου και γ) τον σύνδεσμο λήψης του αρχείου από τον ηλεκτρονικό χώρο αποθήκευσης του υποψηφίου.
Σε διαφορετική περίπτωση, το έργο θα αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Προθεσμία Υποβολής

O σύνδεσμος λήψης (link) του ηχητικού υλικού πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) όπως αναφέρεται στον όρο “Πλατφόρμα υποβολής έργων” του Διαγωνισμού.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ:   Κυριακή 19 Μαΐου 2024, ώρα Ελλάδας 14:00

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Θα ανακοινωθεί λίγες ημέρες πριν την καταληκτική ηερομηνία.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή.

Πλατφόρμα υποβολής έργων

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής θα καταστεί ενεργή λίγες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία σε αυτόν τον ιστότοπο και στο μενού “Submission”. Η υποβολή πρέπει να περιλαμβάνει σε ενιαίο αρχείο (pdf):

α) τον τίτλο του έργου

β) τον εξαψήφιο κωδικό του υποψηφίου

γ) τον σύνδεσμο λήψης του αρχείου από ηλεκτρονικό χώρο αποθήκευσης του υποψηφίου.

Εκτός του τίτλου και του εξαψήφιου κωδικού, δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα του συνθέτη. Σε αντίθετη περίπτωση το υποβληθέν έργο θα απορρίπτεται.

r

Υποβολή Αίτησης στην Πλατφόρμα

Θα πρέπει να υποβληθούν στο μενού “Registration” του παρόντος ιστότοπου και  σε ενιαίο αρχείο μορφής pdf:
α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (150 λέξεις)

γ) Σύντομο σημείωμα για το έργο (250 λέξεις),

δ) Συμπληρωμένη η Επίσημη Αίτηση Συμμετοχής του Διαγωνισμού η οποία θα περιλαμβάνει και υπεύθυνη δήλωση του συνθέτη ότι το υποβληθέν έργο είναι αυθεντικό. Το έντυπο της συμμετοχής θα διατίθεται από τον ιστότοπο του Διαγωνισμού.

Κριτική Επιτροπή

Τα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό.

Η Κριτική Επιτροπή τηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει το βραβείο, εάν η πλειοψηφία θεωρήσει ότι τα υποβληθέντα έργα δεν ανταποκρίνονται σε υψηλά κριτήρια ποιότητας.

Επίσης, έχει το δικαίωμα να απονείμει κατά την κρίση της μία ή περισσότερες τιμητικές διακρίσεις. 

Θα ανακοινωθούν μόνο τα διακριθέντα έργα με τα ονόματα των συνθετών τους.

j

Δεσμεύσεις υποψηφίων

Ο / οι υποψήφιοι δεσμεύονται πως στην περίπτωση που το έργο βραβευθεί, σε οποιαδήποτε μελλοντική δημόσια εκτέλεση, έκδοση ή ηχογράφηση, το έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από τον τίτλο:

“Μιχάλης Αδάμης – Διαγωνισμός Σύνθεσης Ηλεκτροακουστικής / Ηλεκτρονικής Μουσικής της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών”.

Ο υποψήφιος με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.

r

Υποψήφιοι, Βραβευθέντες και Διοργανωτές

Οι υποψήφιοι δεσμεύονται να παραχωρήσουν την άδεια στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν το όνομά τους, βιογραφικά στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό, για διαφημιστικούς λόγους.

Ο βραβευμένος συνθέτης / συνθέτιδα, παραχωρεί νομίμως στους διοργανωτές του Διαγωνισμού το δικαίωμα εκτέλεσης, ηχογράφησης και ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης του βραβευμένου έργου, χωρίς απαίτηση πρόσθετης αμοιβής.

r

Υποβληθείσες συνθέσεις

Οι υποβληθείσες συνθέσεις δεν επιστρέφονται. Οι διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν έχουν την υποχρέωση να φυλάξουν τους υποβληθέντες φακέλους πέραν της 31-12-2024

r

Μη διεξαγωγή Διαγωνισμού

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της μη διεξαγωγής του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας.

Χρηματικά ποσά

Το χρηματικό ποσό του βραβείου υπόκεινται στην ελληνική φορολογική νομοθεσία και υφίστανται τις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

Προδιαγραφές

Μπορούν να υποβληθούν έργα ηλεκτροακουστικής – ηλεκτρονικής μουσικής οποιασδήποτε αισθητικής κατεύθυνσης σε ψηφιακή μορφή, 16 ή 24 bit / 44.1 KHz ή 48 KHz, 2ch – stereo format ηχογραφημένα σε studio.
Σε αντίθετη περίπτωση το υποβληθέν έργο θα απορρίπτεται.

Μη χρήση οπτικού υλικού

H χρήση οπτικού υλικού δεν επιτρέπεται.

 

Μη χρήση οργάνων

H χρήση ακουστικών οργάνων κατά την αναπαραγωγή του έργου δεν γίνεται δεκτή και τα έργα θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

Τα έργα θα παρουσιαστούν σε αίθουσα συναυλιών με ένα σύστημα πολλαπλών ηχείων  διάχυσης του ήχου, χωρίς καμία «ζωντανή» πηγή ήχου.